top of page
IMG_7985.jpg
IMG_6020.jpg
favpng_flag-of-lithuania-national-flag.p

ANAMORFINIS PAVEIKSLAS „AŠTUONKOJIS“

 
 
 
 

Ką daryti?

Atsistokite prie piešinio ir leiskite Jus nufotografuoti draugui ar iliuzijų namo „EUREKA“ iš nurodyto geriausio fotografavimo taško.

Kas vyksta?

Nuotraukoje stovintis prie paveikslo žmogus atrodo paniręs giliai po vandeniu šalia didžiulio aštuonkojo. Anamorfiniai paveikslai žiūrimi iš vieno nustatyto taško, iš kurio atsiskleidžia piešinio tikrumas

Istorija

„Leonardo akis“, sukurta renesanso menininko ir mokslininko Leonardo da Vinci 1485 m., yra anksčiausias žinomas anamorfinio vaizdo pavyzdys. Kita vertus, Lasko urvuose Prancūzijoje galima rasti priešistorinių piešinių, naudojančių tą pačią techniką.

Įdomu

Keletą paskutinių amžių anamorfiniai piešiniai buvo naudojami tam, kad paslėptų kažkokią informaciją, Pvz., taip nupiešto Didžiosios Britanijos karaliaus  Charles I veido paveiksliukas buvo platinamas tarp karaliaus šalininkų po jo nukirsdinimo 1649 m.

1200px-United-kingdom_flag_icon_round.sv

ANAMORPHIC PICTURE

“OCTOPUS“

 
 

What to do?

Stand by the drawing and ask your friend or the worker of the house of illusion
“EUREKA” to make a photo of yours from the best shooting point.

 

What is happening?

It seems that a person who is standing by the drawing in the photo is deep under the water next to a large octopus. Anamorphic drawings are observed from one established point from which reality of the drawing is revealed.

 

History

Leonardo's Eye, that was created by Renaissance artist and researcher Leonardo da Vinci in 1485, is the earliest known example of anamorphic image. On the other hand, prehistoric drawings made using the same technique can be found in Lascaux caves (France).

 

Interesting facts

For several recent centuries anamorphic drawings were used to hide a certain information. For example, a picture of Charles, the King of Great Britain, that was drawn using this technique, was spread among supporters of the King after his execution in 1649.

 
flag-round-250.png

АНАМОРФНАЯ КАРТИНА

“ОСЬМЕНОГ“

 

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Встанте возле картины и разрешите сфотографировать другу или работнику
илюзионого дома Еурека с самой лудшей точки фотографирования.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

В фотографии стоящий около картины человек кажется понырнувший глубоко под водой около огромного осьменога. Анаморфные картины нужно смотреть из одной установленой точки, из которой открываетса реальность картины.

 

ИСТОРИЯ:

" ОКА ЛЕОНАРДА" создана художником и учёным ренесанса Леонардо да Винчи 1485 г., являетса первым примером анаморфново изображения. Такое явление ещё можно найти в пещерах Ласко во Франции, можно найти доисторических картин, изпользуемую ту - же самую технику.

 

ИНТЕРЕСНО:

Несколько последних веков анаморфные картины изпользовали для того что - бы спрятать какую нибудь информацию. На пример как нарисованого короля Великобритании Чарлза I, картина лица была разространёная коралевскими старониками после его обезголовления 1649 г.

 
bottom of page