top of page
IMG_8156.jpg
favpng_flag-of-lithuania-national-flag.p

ILIUZIJA

„DYDŽIO KAMBARYS“

 
 
 
 
 
 

Ką daryti?

Įeikite į kambarį ir atsistokite kažkuriame kambario kampe;
Fotografuokite nuo įėjimo, iliuzijų namo „EUREKA“ darbuotojas gali Jums
padėti padaryti kelias smagias nuotraukas.

Kas vyksta?

Stovint skirtinguose kambario kampuose, stebėtojui galite atrodyti kaip
milžinas arba nykštukas. Priklausomai nuo pasirinktos pozicijos kambaryje
stebėtojas mato ir gali užfiksuoti Jūsų ūgio kitimą.

Istorija

Originalus šios optinės perspektyvos iliuzijos pavadinimas – „Ames
kambarys“. Ši iliuzija buvo sukurta akių ligų gydytojo Adelbert Ames Jr. 1946 m. XX amžiuje tai buvo viena iš populiariausių pramogų.

Įdomu

Dydžio kambario principas buvo dažnai naudojamas filmuose, norint išgauti milžino ir nykštuko efektą. Vienas iš pavyzdžių – gerai žinoma filmo trilogija „Žiedų valdovas“, kur dydžio kambarys buvo naudojamas, siekiant parodyti hobitų ir suaugusio žmogaus ūgio skirtumą.

1200px-United-kingdom_flag_icon_round.sv

ILLUSION

"A SIZE ROOM"

 

What to do?

Enter the room and stand in any corner of the room.
Take a picture at the entrance .Your friend or the worker of the house of
illusion “EUREKA” can make a few funny photos through this window.

What happens?

You may look like a giant or a dwarf to the observe while you are standing in
different corners of the room. Depending on the selected position in the room
the observer sees and may capture changes of your height.

History

An original name of this optical perspective illusion is an Ames room. This
illusion was created by ophthalmologist Adelbert Ames Jr. in 1946. It was one
of the most popular forms of entertainment in the 20th century.

Interesting fact

The principle of a size room was often used in the movies to get an effect of a
giant and a dwarf. A well-known movie trilogy The Lord of the Rings is one of
the examples for this. A size room was used in this movie to show a
difference of height between hobbits and the adult human.

flag-round-250.png

ИЛЛЮЗИЯ

«ЭФФЕКТ РАЗМЕРА»

 

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Войдите в комнату и встанте влюбом уголке. Сфотографируйся у входа, каторый Ваш друг или работник илюзионого дома Еурека сможет зделать несколько забавных фотографий.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Кода Вы стоите в разных уголках комнаты для человека который смотрит можете показатса или
гномом или великаном. Смотря от Вашей позиции в комнате, смотряший человек видет и может
зафиксировать Ваше изменение роста.

ИСТОРИЯ:

Оргинальное название этой оптической илюзии - " Амес комната". Эта илюзия была создана врача офталмонолога - Адельберта Амес Дж. 1946 г. в ХХ в., это была одна из самых популярных развлечений.

ИНТЕРЕСНО:

Принцып комнаты размеров очень часто изпользуют в кинофильмах, в намереяни добыть ефект
великана или гнома.Один из примеров - очень известная трилогия фильма Властелин колец где
комнату размеров изпользовали показать разницу в росте хобитов и взрослого человека.

bottom of page