top of page
favpng_flag-of-lithuania-national-flag.p

INTERAKTYVUS EKSPONATAS

„GARSO GREITIS“

 
 
 
 
 
 

Ką daryti?

Į vieną vamzdžio galą pasakykite ką nors ir klausykite, kada išgirsite
tai pro kitą vamzdžio galą.

Kas vyksta?

Ekspozicija demonstruoja garso greitį: 110 metrų vamzdynu garsas
keliauja 1/3 sekundės, todėl tariamus žodžius į vieną vamzdžio galą
kitame gale girdime su uždelsimu.

Įdomu

Vandenyje garsas keliauja kone keturis kartus greičiau nei oru.

Istorija

Garso greitis ore pirmą kartą buvo išmatuotas apie 1640 metus:
prancūzų matematikas Marin Mersenne atsistojo tam tikru atstumu nuo patrankos, o jo pagalbininkas šovė iš tos patrankos. Įvertinęs skirtumą tarp blyksnio pasirodymo ir kada išgirdo garsą bei padalijęs iš jo atstumą iki patrankos, jis gavo, kad garso greitis
apytiksliai yra 300 metrų per sekundę.

Į eksponatą mėtyti daiktus griežtai draudžiama!

1200px-United-kingdom_flag_icon_round.sv

INTERACTIVE EXHIBIT

"THE SPEED OF SOUND"

 

What to do?

Say something at one end of the pipe and listen, when you hear it
coming out through the other end of the pipe.

 

What happens?

This exhibit demonstrates the speed of sound: sound travels 1/3
second through the 110 meter pipeline, which is why we hear the
words with a delay.

Interesting fact

The speed of sound is four times faster in the water than in the air.

History

One of the first attempts to measure the speed of the sound was
made in 1640 by the French mathematician Marin Mersenne. He
stood at a certain distance from the cannon, and his helper shot
from that cannon. After evaluating the difference between the flash
and time when he heard the sound, Mersenne divided it by the
distance from the cannon. The final result has shown that the speed
of sound is approximately 300 meters per second.

 

It is strictly forbidden to throw objects at the exhibit!

flag-round-250.png

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЭКСПОНАТ

«СКОРОСТЬ ЗВУКА»

 
 

ЗАДАНИЕ

В один конец трубы скажите что-нибудь и ждите, пока вы
услышите это через другой конец трубы.

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Экспозиция демонстрирует скорость звука: По трубе длиной
110 метров звук проходит за 1/3 секунды, поэтому слова,
произносимые в одном конце трубы, мы слышим в другом с
задержкой.

 

ИНТЕРЕСНО

В воде звук распространяется почти в четыре раза быстрее,
чем в воздухе.

 
 

ИСТОРИЯ

Скорость звука в воздухе впервые была измерена около 1640
г.: французский математик Марен Мерсенн встал на
определенном расстоянии от пушки, а его помощник выстрелил
из нее. После оценки длительности временного промежутка
между вспышкой и звуком и деления расстояние до пушки на
этот промежуток он сделал вывод, что скорость звука
составляет приблизительно 300 метров в секунду.

 
 

Запрещено бросать предметы в экспонат!

bottom of page