top of page
favpng_flag-of-lithuania-national-flag.p

INTERAKTYVUS EKSPONATAS

„JUODOJI DĖŽĖ“

 
 
 
 
 

Ką daryti?

Dėžės viršuje yra anga, pro kurią reikia pažiūrėti į vidų. Kokios
spalvos dėžės vidinės sienelės?

Kas vyksta?

Kai žiūrite pro dėžutės viršaus angą, Jūs matote juodą spalvą, bet,
atidarę dėžę, matote baltos spalvos vidines sieneles. Ar žinote,
kodėl taip yra?

Įdomu

Manoma, kad pirmieji matantys organizmai buvo trilobitai - išnykę
nariuotakojai, turintys ypatingą reikšmę
tyrinėjant paleozojaus fauną, taip pat atliekant įvairius geologinius
bei paleontologinius tyrimus.

Istorija

Graikų filosofas Empedoklas V amžiuje prieš Kristų tikėjo, jog
žmogaus akis yra sudaryta iš keturių pagrindinių elementų – ugnies, oro, žemės ir vandens. Jis teigė, kad mes šviesoje matome pasaulį, nes mūsų akyse esanti ugnis sąveikauja su šviesos šaltinio kaip saulė spinduliais.

Į eksponatą mėtyti daiktus griežtai draudžiama!

1200px-United-kingdom_flag_icon_round.sv

INTERACTIVE EXHIBIT

"THE BLACK BOX"

 

What to do?

At the top of the box there is a hole. Look through it inside - what is
the color of the inner wall of the box?

What happens?

When you look through the hole at the top of the box, you see black
color. However, when you open the box, you see white inner walls.
Do you know why this is happening?

 

Interesting fact

It is believed that the first organisms with vision were trilobites - one
of the earliest known groups of arthropods. They have a special
significance in the study of Paleozoic fauna, as well as in various
geological and paleontological studies.

History

The Greek philosopher Empedocles (the V century BC) believed
that that human eye is made up of four basic elements - fire, air,
earth and water. He claimed that we see the world in the light
because the fire in our eyes interacts with the light source (e.g. sun
rays).

 
flag-round-250.png

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЭКСПОНАТ

«ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»

 
 

ЗАДАНИЕ

В верхней части ящика есть отверстие, через которое
необходимо заглянуть внутрь. Какого цвета внутренние стенки
ящика?

 
 

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Когда вы смотрите через верхнее отверстие ящика, вы видите
черный цвет, но если откроете ящик, внутренние стенки
окажутся белыми. Знаете ли вы, почему так происходит?

 
 

ИНТЕРЕСНО

Считается, что первыми зрячими организмами были трилобиты
– вымершие членистоногие, обладающие особым значением
при исследовании палеозойской фауны, а также при
проведении различных геологических и палеонтологических
исследований.

 

ИСТОРИЯ

Греческий философ Эмпедокл в V в. до н. э. верил в то, что
глаз человека состоит из четырех основных элементов – огня,
воздуха, земли и воды. Он утверждал, что на фоне света мы
видим мир потому, что находящийся в наших глазах огонь
вступает в контакт с лучами источника света, например,
солнца.

 
 

Запрещено бросать предметы в экспонат!

bottom of page