top of page
favpng_flag-of-lithuania-national-flag.p

ILIUZIJA

„KVADRATAS“

 
 
 
 
 

Ką daryti?

Judančią permatomą dalį, ant kurios nupieštas kvadratas,
priglauskite prie vieno iš dviejų piešinių taip, kad jis taptų kaip
fonas. Ar matote, kas atsitinka kvadratui?

Kas vyksta?

Jūs matote optinę iliuziją, kurios metu taisyklingos kvadrato
kraštinės išsitempia arba išsigaubia priklausomai nuo parinkto fono.

Įdomu

Šio tipo iliuzijos, kai kvadrato kraštinės išsilenkia priklausomai nuo
parinkto pagrindo, dar vadinamos jas tyrinėjusio vokiečių
psichologo Walter Ehrenstein (1899-1961) vardu.

1200px-United-kingdom_flag_icon_round.sv

ILLUSION

"THE SQUARE"

 
 

What to do?

Move the transparent part with drawn square next to one of the two
drawings so that it becomes a background. Do you see what
happens to the square?

 

What happens?

You see an optical illusion in which the regular sides of the square
expand or bend depending on the selected background.

 

Interesting fact

Illusions of this type, when the edges of the square bend depending
on the chosen background, are also called by the name of German
psychologist Walter Ehrenstein (1899-1961) who studied these eye
tricks.

 
flag-round-250.png

ИЛЛЮЗИЯ

«КВАДРАТ»

 

ЗАДАНИЕ

Движущуюся прозрачную часть, на которой нарисован квадрат,
прижмите к одному из двух рисунков таким образом, чтобы он
стал восприниматься как фон. Видите ли вы, что происходит с
квадратом?

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Вы наблюдаете оптическую иллюзию, во время которой
правильные стороны квадрата растягиваются или выгибаются
в зависимости от выбранного фона.

 

ИНТЕРЕСНО

Иллюзии этого типа, когда стороны квадрата выгибаются в
зависимости от выбранного основания также называются по
имени исследовавшего их немецкого психолога Вальтера
Эренштейна (1899–1961).

 
bottom of page