top of page
favpng_flag-of-lithuania-national-flag.p

INTERAKTYVUS EKSPONATAS

„NIUTONO ŠVYTUOKLĖ“

 
 
 

Ką daryti?

Norėdami pamatyti, kaip Niutono švytuoklė veikia, paimkite vieną ar
daugiau rutulių ir paleiskite taip, kad atsitrenktų į kitus.

Kas vyksta?

Niutono švytuoklė – tai žaidimas iš penkių identiškų rutuliukų, kurių kiekvienas kabo ant rėmo. Visi kamuoliukai liečiasi vienas su kitu ir yra tvarkingai sulygiuoti. Paėmus paskutinį kamuoliuką iš krašto,
atitraukus jį nuo kitų ir paleidus, pastebėsite, kad, atsitrenkus kamuoliukams, kraštinis kamuoliukas priešingoje pusėje pajuda ir pasiekia kone tokį patį aukštį kaip ir pirmasis kamuoliukas, bet visi
kiti kamuoliukai lieka nepajudėję.

Įdomu

Žaidimą išrado anglų kilmės aktoriaus Simon Prebble 1967 metais
ir pavadino šį išradimą mokslininko ir matematiko Izaoko Niutono garbei. Žaidimas naudojamas grafiškai parodyti judėjimo dėsnius, geriausiai žinomus kaip Niutono dėsnius. Vienas iš jų tai energijos tvermės dėsnis, kuris įrodo, jog energija negali būti sukurta ar sunaikinta, ji tik pasikeičia. Kitaip tariant, tai reiškia, jog energija
visada lieka išsaugota, kaip tai įvyksta šiame ypatingame žaisle.

Žaisdami saugokite savo rankas ir kojas bei kitus lankytojus, nelaipiokite ant rutulių.

1200px-United-kingdom_flag_icon_round.sv

INTERACTIVE EXHIBIT

"THE NEWTON PENDULUM"

 

What to do?

In order to see how the Newton Pendulum works, take one or more
balls and let them hit others.

What happens?

Newtonian pendulum is a game of five identical balls, each hanging
on a frame. All balls are in contact with each other and are neatly
aligned. When taking the last ball from the edge, separate it from
the others and release it. When the ball hits the ball, the ball on the
opposite side moves and reaches the same height as the first ball,
but all other balls remain still.

Interesting fact

The game was invented by English-born actor Simon Prebble in
1967. He named the invention in honor of the scientist and
mathematician Isaac Newton. The game is used to graphically
show the laws of motion, best known as Newton's laws. One of
them is the law of energy conservation, which proves that energy
can not be created or destroyed; it only changes. In other words, it
means that energy is always preserved, as it happens in this
particular toy.

Keep your hands, legs and other people safe while playing.Please, do not step on the balls.

flag-round-250.png

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЭКСПОНАТ
«МАЯТНИК НЬЮТОНА»

 

ЗАДАНИЕ

Если вы хотите увидеть, как функционирует маятник Ньютона,
возьмите один или несколько шаров и отпустите их так, чтобы
они ударились друг о друга.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Маятник Ньютона – игра с пятью идентичными шариками,
каждый из которых висит на раме. Все шарики касаются друг
друга и аккуратно выровнены. Если вы возьмете крайний
шарик, отведете его от других и отпустите, вы заметите, что
после удара крайний шарик с другой стороны приходит в
движение и достигает практически той же высоты, что и первый
шарик, но при этом все остальные шарики остаются на месте.

ИНТЕРЕСНО

Игра была изобретена актером английского происхождения
Саймоном Пребблом в 1967 г. и названа в честь ученого и
математика Исаака Ньютона. Игра используется для графического изображения законов движения, которые лучше всего известны как законы Ньютона. Один из них – закон
сохранения энергии, который доказывает, что энергия не может быть создана или уничтожена, она только видоизменяется. Говоря иными словами, это означает, что энергия всегда остается сохраненной, как это видно на примере данной игрушки.

Во время игры берегите свои руки и ноги, а также
обращайте внимание на других посетителей, не лазайте по шарам.

bottom of page