top of page
favpng_flag-of-lithuania-national-flag.p

GALVOSŪKIS

„PERMATOMAS LABIRINTAS“

 
 
 
 
 

Ką daryti?

Įmeskite kamuoliuką pro jam skirtą angą ir pamėginkite nuvesti jį
žemyn, laikydami už rankenų ir koreguodami jo judėjimo kryptį. Kuo
jūsų daugiau mėgins tai padaryti, tuo bus sunkiau – pamėginkite!

Kas vyksta?

Kadangi labirintas yra permatomas, sunku pastebėti, kur reikia vesti
kamuoliuką link išėjimo. Kuo daugiau žaidėjų žaidžia, tuo sunkiau
darosi įveikti kliūtį, nes kiekvienas mato išėjimą kitoje vietoje.

Įdomu

Labirintai būna išpiešti ir ant kai kurių viduramžių bažnyčių grindų.
Tikintieji, judėdami link labirinto centro, pasiekia išsivalymą nuo
nuodėmių ir atranda savąją Jeruzalę.

Veiksmų suderinamumas ir tarpusavio supratimas,
sprendžiant šį galvosūkį – tai raktas į sėkmę!

Labirintą draudžiama laužyti, mėtyti į jį daiktus. Baigę žaidimą,

padėkite kamuoliuką į jam skirtą vietą.

1200px-United-kingdom_flag_icon_round.sv

PUZZLE

"THE TRANSPARENT LABYRINTH"

 
 

What to do?

Throw the ball into the hole and try to lead it down by holding the
handles and adjusting its direction of movement. The more people
try to do this, the more difficult it is - try it!

 

What happens?

Since the labyrinth is transparent, it is hard to see where to put the
ball toward the exit. The more players play, the harder it is to
overcome the barrier, because everyone sees the exit in another
place.

 
 

Interesting fact

Labyrinths can be also found painted on the floors of some
medieval churches. While moving towards the center of the
labyrinth, believers are getting rid of sins and discover their own
Jerusalem.

The key to success is compatibility of actions and mutual understanding!

It is forbidden to break the labyrinth or throw objects in it.
Please, when completed, put the ball in place.

flag-round-250.png

ГОЛОВОЛОМКА

«ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАБИРИНТ»

 

ЗАДАНИЕ

Бросьте шарик в предназначенное для него отверстие и
попробуйте провести его вниз, держась за ручки и корректируя
направление его движения. Чем больше участников попробует
это сделать, тем сложнее будет – попробуйте!

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Поскольку лабиринт является прозрачным, сложно заметить, в
какую сторону необходимо вести шарик в направлении выхода.
Чем больше игроков играет, тем сложнее преодолеть
препятствие, так как каждый видит выход в другом месте.

 

ИНТЕРЕСНО

Лабиринты бывают нарисованы и на полу некоторых
средневековых храмов. Верующие, движущиеся в направлении
центра лабиринта, достигают избавления от грехов и находят
свой Иерусалим.

 

Совместимость действий и взаимопонимание при решении

этой головоломки – ключ к успеху!

Лабиринт запрещено ломать, бросать в него предметы.
После завершения игры положите мячик на его место.

 
bottom of page