top of page
IMG_1952.jpg
favpng_flag-of-lithuania-national-flag.p

TRIMATIS PAVEIKSLAS

„PIKTIEJI TUALETO LANKYTOJAI“

 
 
 
 

Ką daryti?

Atsistokite prie piešinio ir leiskite Jus nufotografuoti draugui ar iliuzijų namo „EUREKA“ iš nurodyto geriausio fotografavimo taško.

Kas vyksta?

Užfiksavus kadrą fotoaparatu, nuotraukoje matysite tarsi iš komiksų atgijusį herojų, kuris užsiėmęs žmogiškaisiais reikalais ir pasakų piktuosius nykštukus.

Istorija

Nors paprastai laikoma, kad trimačiai paveikslai yra baroko laikotarpio
atradimas, tačiau jų istorija siekia antikos laikus. Senovės Graikijos dailininkai
Zeuxis (gim. 464 m. pr. Kr.) varžybose su kitu to meto dailininku Parrhasius nupiešė tokias tikroviškas vynuoges, kad paukščiai pradėjo skristi lesti jų. Tuo metu Parrhasius paslėpė savo paveikslą po užuolaidomis ir paprašė savo varžovo jas atidengti. Kai pastarasis pamėgino atidengti užuolaidas, paaiškėjo, jog tai nupiešta iliuzija. Taip varžybas laimėjo Parrhasius, o Zeuxis
pasakė, kad jis apgavo paukščius, bet mane apgavo užuolaidos.

Įdomu

Apie Zeuxis yra anekdotas, kad šis dailininkas kartą nupiešė berniuką,
laikantį vynuoges, o kai paukščiai pradėjo skristi lesti vynuogių, jis labai
nusiminė, nes blogai nupiešė berniuką, kadangi paukščiai jo neišsigando.

1200px-United-kingdom_flag_icon_round.sv

THREE-DIMENSIONAL PICTURE

"ANGRY WC VISITORS"

 
 

What to do?

Stand by the picture and ask your friend or the worker of the house of illusion
“EUREKA” to make a photo of yours from the best shooting point.

What happens?

A picture taken with a camera will reveal a hero who has sort of reborn from
comics and now is sitting on the toilet, as well angry dwarfs.

History

Although it is generally considered that three-dimensional pictures are
discovery of the Baroque epoch, their history begins in the Ancient times.
Ancient Greek painter Zeuxis (born in 464 B.C.) had drawn real-looking
grapes during competition with another painter of those times Parrhasius. The real-looking grapes attracted birds. Then Parrhasius hided his painting under curtains and asked his competitor to unveil them. When the latter tried to unveil the curtains, it turned out that the curtains were a painted illusion.
Parrhasius won the competition and Zeuxis said that he managed to deceive
the birds, but the curtains deceived him.

Interesting fact

There is one joke about Zeuxis. The painter has once painted a grape-holding boy. When birds started to fly for grapes, the painter got very upset because the boy he painted did not frighten the birds.

flag-round-250.png

ТРЁХМЕРНАЯ КАРТИНА

«ЗЛЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ ТУАЛЕТА»

 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Встанте возле картины и разрешите сфотографировать другу или работнику илюзионого дома Еурека из указаной лудшей точки фотографирования.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Зафиксированный кадр фотоапаратом, в фотографии увидете как бы ожывлёный из комиксов героя, который занят людскими делами и сказочними злыми гномами.

ИСТОРИЯ

Обычно думают что трёхмерные картины родились во времена бароко, но ихняя история достигает времена антики. Художники Древней Греции Зеухис ( рож. 464 г. до Хр.) в соревновании с другим художником Паррхасиус нарисовали такой реальный виноград, что птицы начали налетать и их клювать. В то время Паррхасиус спрятал свою картину за шторами и попрасил своего соперника их разкрыть. Тот попробовал разкрыть шторы, выяснилось что это нарисованая илюзия. Так соревнования выиграл Паррхасиус, а Зеухис сказал, что он обманул птиц, а шторы обманули его.

ИНТЕРЕСНО:

Про Зеухис есть анегдот что этот художник нарисовал однажды мальчика держащего виноград, а
когда птицы начали летать их клювать, он очень растроился что плохо нарисовал мальчика, потому что птицы его неизпугались.

bottom of page